top of page

Di chúc

Di sản để         được thực hiện sau khi bạn đã chăm sóc gia đình của chính mình, được đầu tư để cấp vốn cho các dự án hoặc công trình cơ bản mới. Dù lớn hay nhỏ, di sản đều có giá trị và đảm bảo thiện chí của bạn sẽ tiếp tục phát huy trong tương lai.

Có tới một phần ba người dân Nam Úc chết mà không để lại ý định rõ ràng trong Di chúc.         có thể sắp xếp một buổi tư vấn miễn phí với luật sư để chuẩn bị di chúc cho bạn nếu bạn muốn lập di chúc        .

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc để lại di sản cho         vui lòng gọi 8359 4115.

bottom of page