top of page

Kế hoạch chiến lược

S T R A T E G I C     KẾ HOẠCH

2020-2023

Mục đích

Để hỗ trợ sức khỏe tích cực và sự tham gia tích cực vào cộng đồng của chúng tôi cho người già và người khuyết tật

Kế hoạch chiến lược 20Tải xuống ngày 20-2023:

bottom of page