top of page

Quản trị của chúng tôi

ViWA được điều hành bởi một Ủy ban Quản lý danh dự bao gồm những cá nhân có kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trải dài cả lĩnh vực kinh doanh và cộng đồng. Ủy ban chịu trách nhiệm thiết lập các chính sách và định hướng chiến lược tổng thể phù hợp với điều lệ của mình và đảm bảo VIWA tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý. 

Trách nhiệm cốt lõi của Ủy ban của chúng tôi:

  • Tầm nhìn và Định hướng Chiến lược: Ủy ban Quản lý được giao nhiệm vụ vạch ra lộ trình chiến lược tổng thể của VIWA. Trí tuệ và hiểu biết sâu sắc của họ hướng dẫn chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc người già có chất lượng cao nhất, điều chỉnh nỗ lực của chúng tôi phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng ngày càng tăng của cộng đồng.

  • Xây dựng chính sách: Khi xây dựng các chính sách củng cố hoạt động của chúng tôi, ủy ban của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm phong phú của họ để đảm bảo chúng phản ánh các phương pháp thực hành tốt nhất, ưu tiên tính minh bạch và duy trì cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc. Những chính sách này đóng vai trò là nền tảng để xây dựng các dịch vụ của chúng tôi.

  • Tuân thủ quy định: VIWA tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm giải trình và tuân thủ quy định. Ủy ban giám sát chặt chẽ việc tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định có liên quan của chúng tôi, bao gồm các điều khoản nghiêm ngặt của Đạo luật Chăm sóc Người cao tuổi (1987) và Đạo luật Dịch vụ Người khuyết tật (1986).

 

Ủy ban Quản lý của chúng tôi không chỉ là một cơ quan quản lý; họ là những người ủng hộ sứ mệnh của chúng tôi nhằm tạo điều kiện cho cuộc sống độc lập và đảm bảo hạnh phúc cho những người chúng tôi phục vụ. Sự cống hiến và chuyên môn của chúng tôi là nền tảng cho sự thành công của chúng tôi, giúp chúng tôi liên tục nâng cao tiêu chuẩn trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng chăm sóc người già.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Quản lý vì sự cam kết vững chắc của họ đối với sứ mệnh và giá trị của VIWA. Sự lãnh đạo của họ hướng dẫn chúng tôi khi chúng tôi cố gắng tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của những người chúng tôi phục vụ

bottom of page