top of page

Thuê người làm

Khi làm việc với VIWA, bạn sẽ là thành viên của một nhóm gồm những người đam mê và tận tâm cùng làm việc để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi.

VIWA cam kết thúc đẩy cơ hội bình đẳng và thúc đẩy sự phát triển toàn diện văn hóa nơi làm việc thông qua quy trình quản lý minh bạch và tôn trọng.

Chúng tôi coi trọng sự đa dạng và tích cực khuyến khích đơn đăng ký từ các cá nhân khuyết tật, nguồn gốc bản địa (ATSI), thành viên của cộng đồng LGBTIQ+ cũng như những người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

 

Đối với chúng tôi, an toàn tại nơi làm việc là điều tối quan trọng và chúng tôi ưu tiên tạo ra một môi trường an toàn cho tất cả nhân viên của mình.

 

Chúng tôi cung cấp các gói thù lao cạnh tranh với lợi ích bổ sung là gói lương, nhằm mục đích tối đa hóa khoản tiền lương mang về nhà cho các thành viên trong nhóm của chúng tôi.

 

Chương trình Hỗ trợ Nhân viên của chúng tôi cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những cá nhân đang đối mặt với những thách thức cá nhân có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc hoặc gia đình của họ.

 

Tại VIWA, chúng tôi nhấn mạnh đến việc không ngừng cải tiến trong việc cung cấp dịch vụ và phát triển tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có thể tiếp cận các cơ hội đào tạo toàn diện.

 

Kế hoạch đào tạo có thể được phát triển với sự cộng tác của từng nhân viên và người quản lý của họ, phù hợp với các yêu cầu cụ thể về vai trò và nhu cầu phát triển nghề nghiệp/nghề nghiệp.

 

Chúng tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống và đưa ra các sắp xếp làm việc linh hoạt, bao gồm cả giờ giấc có thể tùy chỉnh và các lựa chọn làm việc từ xa, để đáp ứng nhu cầu của nhân viên. Những thỏa thuận này có thể được thảo luận và đàm phán với các nhà quản lý Cục ĐTNĐVN nếu thích hợp.

bottom of page