top of page

Dịch vụ của chúng tôi

Bất kể tuổi tác của bạn, bạn có tùy chọn tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ gia đình và hỗ trợ tại nhà trên cơ sở tự tài trợ.

Nếu bạn từ 65 tuổi trở lên, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thông quaChương trình hỗ trợ tại nhà của Khối thịnh vượng chung (CHSP). Để nhận được các dịch vụ CHSP, có thể áp dụng một khoản đóng góp nhỏ. Để biết thêm thông tin về chi tiết đóng góp CHSP, vui lòng truy cập liên kết sau:Khung đóng góp CHSP.

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận Gói Chăm sóc tại Nhà (HCP). Để tìm hiểu thêm về chương trình Chăm sóc tại Nhà trọn gói, vui lòng truy cập liên kết sau:Về các gói chăm sóc tại nhà.

Dịch vụ CHSP và HCP

VIWA cung cấp các dịch vụ CHSP và HCP trong khu vực đô thị Adelaide, được thiết kế để giúp bạn duy trì sự độc lập của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để khám phá các dịch vụ có sẵn trong khu vực của bạn.

AdobeStock_379597350_Preview.jpeg
AdobeStock_310813368_Preview.jpeg
AdobeStock_355060315_Preview.jpeg

Hỗ trợ trong nước
(Tổng vệ sinh gia đình)

Nhóm hỗ trợ xã hội 
- Bữa ăn 
- Chuyên chở

Thời gian nghỉ ngơi linh hoạt

Hỗ trợ xã hội Cá nhân 
-Đi kèm Các hoạt động
(đã bao gồm vận chuyển)

- Điện thoại Liên hệ
-Tham quan

AdobeStock_205507486_edited.jpg
bottom of page