top of page

Giá trị của chúng tôi

  • Lòng trắc ẩn: Chúng tôi tin vào việc đưa sự công nhận, sự quan tâm và lòng tốt vào hành động. Lòng trắc ẩn là trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm và nó thúc đẩy chúng tôi cung cấp sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt cho tất cả mọi người.

 

  • Tiếp cận Bình đẳng: Chúng tôi cam kết cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người mà không có sự phân biệt đối xử. Mỗi cá nhân đều xứng đáng có cơ hội phát triển và phát huy hết tiềm năng của mình.

 

  • Bao gồm: Chúng tôi tôn vinh và tôn trọng sự khác biệt. Tính hòa nhập là nền tảng của cộng đồng chúng tôi và chúng tôi trân trọng sự độc đáo của mỗi người mà chúng tôi phục vụ.

  • Tính chính trực: Chúng tôi đề cao các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực và luôn cố gắng làm điều đúng đắn. Hành động của chúng tôi được hướng dẫn bởi sự trung thực, minh bạch và ứng xử có đạo đức.

  • Cuộc sống tốt đẹp: Chúng tôi tin tưởng vào việc hợp tác với các cá nhân để có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống tràn ngập sự hài lòng, thỏa mãn và hạnh phúc. Chúng tôi tận tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người chúng tôi hỗ trợ.

  • Tôn trọng: Chúng tôi tôn trọng những lựa chọn và chấp nhận con người thật của họ. Tôn trọng sở thích và giá trị cá nhân là điều tối quan trọng trong cách tiếp cận chăm sóc và hỗ trợ của chúng tôi.

bottom of page