top of page

Quyên góp

Mọi khoản quyên góp đều hỗ trợ công việc của        . Tất cả các khoản quyên góp từ $2 trở lên đều được khấu trừ thuế. Chúng tôi sẽ cấp biên lai cho khoản thanh toán nhận được trong vòng năm ngày làm việc.

Đóng góp qua Paypal

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page