top of page

Công nhận

        được công nhận Tiêu chuẩn Dịch vụ Xuất sắc và Tiêu chuẩn Chăm sóc Tại nhà, là chương trình được công nhận hoàn toàn theo ISQua (Hiệp hội Quốc tế về Chất lượng Y tế và Chăm sóc Xã hội) và có mặt trên khắp nước Úc.

bottom of page